Què és l’intrusisme professional?

intrusisme-sanitari-dietistaL’article 11.1 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals defineix l’intrusisme professional com “la realització d’actuacions professionals sense complir els requisits establerts legalment per a l’exercici de la professió”, és a dir, quan la professió s’exerceix sense complir els requisits fixats en el citat article 6 de la mateixa llei relatiu a l’exercici professional.

En aquest sentit, l’article 6 de la Llei 7/2006 estableix els requisits imprescindibles que ha de complir tot professional per poder exercir la professió:

a) Tenir el títol acadèmic i les condicions que determina l’article 5 sobre accés a l’exercici.

b) No estar en situació d’inhabilitació professional.

c) No estar subjectes a cap de les causes d’incompatibilitat o de prohibició establertes per les lleis

d) Complir, si escau, les normes de col·legiació corresponents (com és el cas de la col·legiació obligatòria).

D’altra banda, aquest concepte d’intrusisme professional és el que han recollit els articles 11 i 12 dels Estatuts del Col·legi, aplicables només a les persones col·legiades.
Per tant, qualsevol professional que exerceixi la professió de dietista-nutricionista i no compleixi algun d’aquests requisits per a l’exercici professional, estarà incorrent en un acte d’intrusisme professional que el Col·legi podrà perseguir, ja sigui directament o posant-lo en coneixement de l’Administració perquè sigui aquesta qui ho persegueixi.

 

Comissió d’intrusisme

La comissió d’intrusisme professional ha estat creada com a una comissió imprescindible per tal de controlar i evitar l’intrusisme que pateix la professió del Dietista-Nutricionista.

Com a col·legi d’una professió sanitària, vetllarem pel benestar de la població vers la salut pública com a principal objectiu. Intentant en tots els casos, que al ciutadà que ho necessiti, arribi el tractament dietètic adequat, per part del Dietista-Nutricionista.

 

Objectius de la Comissió

  1. Donar a conèixer la figura del Dietista-Nutricionista en tots els seus àmbits d’actuació, per tal que la població reconegui el professional adient per l’exercici de la Dietètica i la Nutrició.
  2. Estudiar els possibles casos d’intrusisme professional i prendre les mesures necessàries, recolzats per l’advocat del col·legi, per tal d’aturar aquesta activitat.
  3. Actuar, mitjançant comunicats, en els diferents mitjans de comunicació on es vulnerin les competències del Dietista-Nutricionista.

 

Què pot denunciar el CoDiNuCat? Què no?

El CoDiNuCat SI és competent per sancionar a una persona col·legiada o Centre/Societat Professional inscrit al RSP.

El CoDiNuCat NO és competent per sancionar una persona no col·legiada o Centre/Societat Professional no inscrit al RSP.

 

Comunicació d’un possible cas d’intrusisme professional

S’ha assabentat d’un possible cas d’intrusisme professional? El Dietista-Nutricionista que l’ha atès no és col·legiat/ada?

Mitjançant el Formulari d’Intrusisme qualsevol persona, col·legiada o no, pot informar d’un possible cas d’intrusisme professional o de qualsevol irregularitat en el desenvolupament de la professió de dietista-nutricionista. El podeu enviar a la direcció electrònica: administracio@codinucat.cat degudament complimentat.

Instructor

  • Quan la Junta de Govern tingui notícia de l’actuació d’alguna persona col·legiada que pugui ser considerada irregular, si més no, ha d’encarregar a un/a instructor/a, que no podrà ser membre de la Junta de Govern, la tramitació de les diligències informatives a fi que, en el termini d’un mes, informi de les circumstàncies concurrents.
  • En el cas de diligències informatives, immediatament després de rebuda la informació de l’instructor i en qualsevol cas d’extinció del termini d’un mes establert, la Junta ha de decidir l’inici d’expedient disciplinari o l’arxiu de les diligències.

 

Formulari per ser instructor

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recopilar informació estadística. Més informació aquí. ACEPTAR