Alta col·legial

La documentació necessària

 1. Formulari d’alta complimentat i signat: Formulari d’Alta Col·legial.
 2. Formulari de dades per fer la domiciliació bancària, complimentat i signat: Formulari de Domiciliació Bancària.
 3. Fotocòpia del títol de Graduat en Nutrició Humana i Dietètica o Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica, compulsat per un organisme públic o per la mateixa universitat (pots compulsar el títol a la mateixa seu del CoDiNuCat si vens amb el títol original i una fotocòpia).
 4. Fotocòpia del D.N.I.
 5. Fotografia tipus carnet.

Entrega de documentació Has de fer-nos arribar la documentació: 1. Presencialment a la seu o per mitjà d’una tercera persona. 2. Si ho desitges, pots enviar la documentació citada anteriorment per correu postal a:

Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya C. Via Laietana 38, 1r 1a 08003 Barcelona

Quota d’alta al CoDiNuCat La quota d’alta s’ha fixat en caràcter general en 100€. Un cop entregada la documentació, aquesta serà revisada per secretaria. Quan la teva sol·licitud i documentació sigui acceptada, se’t passarà el cobrament de la quota d’alta mitjançant domiciliació bancària.

Quota de col·legiació anual del CoDiNuCat La quota anual del CoDiNuCat es va aprovar a l’Assemblea de Constitució del CoDiNuCat, i es va establir en 120€ anuals. Les quota anual es fraccionarà en 3 pagaments, i es passaran els rebuts per domiciliació bancària el dia 15 de gener, maig i setembre. També, si es prefereix, es podrà abonar la quota completa durant el mes de gener (quota única). Tal com s’estableix a l’Article 14 dels Estatuts, les persones col·legiades que estiguin a l’atur podran acreditar-ho al Col·legi i sol·licitar una bonificació del 50% de la quota anual. La bonificació serà aplicable per aquells/es col·legiats/des amb quota fraccionada, en cap cas única. Per tal de gaudir d’aquesta bonificació en la quota, s’ha de presentar el document acreditatiu de la situació legal d’atur (document DARDO) juntament amb el formulari corresponent de l’1 a l’11 dels mesos de pagament de la quota (gener, maig i setembre). Aquesta documentació es podrà presentar via mail, correu postal o de forma presencial a la seu del CoDiNuCat. En cas que el/la col·legiat/da que estigui a l’atur no justifiqui aquesta situació abans de la data establerta es passarà a cobrar la quota íntegra del quadrimestre corresponent.

Es cobrarà la quota anual a partir del corresponent quadrimestre en curs amb data de resolució de la sol·licitud d’alta.

Acreditació com a col·legiat/da al CoDiNuCat Un cop la teva sol·licitud d’alta es resolgui, rebràs la notificació d’alta amb el teu número de col·legiat/da.

Carnet identificatiu del CoDiNuCat El Col·legi expedeix un carnet que t’identificarà, amb el teu número de col·legiat/da. Aquest carnet el podràs recollir a la seu un cop et notifiquem l’alta.

Alta pre-col·legial

Si ets estudiant d’últim curs del Grau en Nutrició Humana i Dietètica tens l’opció d’inscriure’t al Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT) com a estudiant pre-col·legiat.

 

La inscripció al Col·legi et pot prestar ofertes i serveis avantatjosos que ofereixen empreses externes per la teva futura professió així com gaudir de la formació del Col·legi amb preu reduït, encara que no et dóna dret a vot i, per consegüent, a participar a l’Assemblea General. Un cop finalitzis els estudis hauràs d’acreditar el teu títol de Grau en Nutrició Humana i Dietètica i així podràs adquirir la condició de col·legiat de ple dret.

La documentació necessària

 1. Formulari d’alta complimentat i signat: Formulari d’Alta Pre-col·legial.
 2. Formulari de dades per fer la domiciliació bancària, complimentat i signat: Formulari de Domiciliació Bancària.
 3. Fotocòpia compulsada de la matrícula de l’últim curs universitari de Graduat en Nutrició Humana i Dietètica o Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica, compulsat per un organisme públic (pots compulsar el títol a la mateixa seu del CoDiNuCat si vens amb el títol original i una fotocòpia).
 4. Fotocòpia del D.N.I.
 5. Fotografia tipus carnet.

Entrega de documentació
Has de fer-nos arribar la documentació:
1. Presencialment a la seu o per mitjà d’una tercera persona.
2. Si ho desitges, pots enviar la documentació citada anteriorment per correu postal a:

Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya
C. Via Laietana 38, 1r 1a
08003 Barcelona

Quota d’alta al CoDiNuCat
La quota d’alta s’ha fixat en caràcter general en 100€. Un cop abonada, no caldrà tornar-la a pagar en cas de donar-se d’alta col·legial.
Un cop entregada la documentació, aquesta serà revisada per secretaria.

Quota de col·legiació anual del CoDiNuCat
Els estudiants estaran exempts de la quota anual durant el primer any.
Tanmateix, l’estudiant pre-col·legiat que superi l’any d’inscripció al Col·legi, haurà d’abonar el 50% de la quota que corresponent a l’any vigent (fraccionada o pagament únic).

Acreditació com a col·legiat/da al CoDiNuCat
Un cop la teva sol·licitud d’alta es resolgui, rebràs la notificació d’alta amb el teu número de pre-col·legiat/da.

Carnet identificatiu del CoDiNuCat
El Col·legi expedeix un carnet que t’identificarà, amb el teu número de pre-col·legiat/da. Aquest carnet el podràs recollir a la seu un cop et notifiquem l’alta.

Alta societat professional

En construcció.

Disculpeu les molèsties.

Per a més informació adreceu-vos a administracio@codinucat.cat.

Modificació de dades col·legials

Amb la finalitat de poder facilitar de manera eficient i veraç la informació que el Sistema Nacional de Salut, es prega als col·legiats/des mantenir les dades col·legials actualitzades per tal que el registre s’adeqüi al Reial Decret 640/2014.

Et preguem que siguis acurat en l’apartat de les dades acadèmiques i les dades laborals i tinguis en compte omplir el camp de l’assegurança civil professional, sobretot si no la tens contractada a A.M.A.

Un cop enviada tota la documentació cal rebre confirmació del Departament d’Administració.

Formulari de modificació de dades.

Formulari de modificació de dades bancàries.

Bonificació de la quota anual col·legial

La quota anual del CoDiNuCat es va aprovar a l’Assemblea de Constitució del CoDiNuCat, i es va establir en 120€ anuals. La quota anual es fraccionarà en 3 pagaments, i es passaran els rebuts per domiciliació bancària el dia 15 de gener, maig i setembre. També, si es prefereix, es podrà abonar la quota completa durant el mes de gener (quota única).

Hi ha dues bonificacions de la quota anual col·legial; la bonificació per atur i la bonificació per maternitat o paternitat.

BONIFICACIÓ DE LA QUOTA ANUAL PER ATUR

Tal com estableix a l’Article 14 dels Estatuts, les persones col·legiades que estiguin a l’atur podran acreditar-ho al Col·legi i sol·licitar una bonificació del 50% de la quota anual.

En cas de quota única, i que aquesta ja hagi sigut abonada, la bonificació s’aplicarà a l’exercici següent, descomptant-li de la quota del següent exercici.

Per tal de gaudir d’aquesta bonificació en la quota, s’ha de presentar la documentació necessària dintre del termini de presentació. Aquesta documentació es podrà presentar via correu electrònic, correu postal o de forma presencial a la seu del CoDiNuCat. En cas que el/la col·legiat/da que estigui a l’atur no justifiqui aquesta situació abans de la data establerta, es passarà a cobrar la quota íntegra del quadrimestre corresponent.

La documentació necessària

 1. Formulari de sol·licitud de bonificació de quota per atur complimentat i signat.
 2. Document acreditatiu de la situació legal d’atur (document DARDO).
 3. Fotocòpia del DNI o NIE.

Termini de presentació

De l’1 a l’11 dels mesos de pagament de la quota (gener, maig i setembre) o en el moment d’entregar la sol·licitud d’alta col·legial.

BONIFICACIÓ DE LA QUOTA ANUAL PER MATERNITAT O PATERNITAT

Tal com va establir l’Assemblea ordinària del 22 de novembre de 2019, les persones col·legiades que hagin sigut mares o pares podran acreditar-ho al Col·legi i sol·licitar una bonificació del 100% de la fracció de la quota col·legial anual corresponent al quadrimestre següent al naixement o adopció del seu fill/a. La bonificació s’aplicarà en el cobrament de la següent quota col·legial quadrimestral a la petició de la mateixa.

En el cas de tenir bessons la bonificació també serà del 100% de la quota anual dels dos quadrimestres següents després de la maternitat/paternitat.

En cas de quota única, i que aquesta ja hagi sigut abonada, la bonificació s’aplicarà a l’exercici següent, descomptant-li de la quota del següent exercici.

Per tal de gaudir d’aquesta bonificació, s’ha de presentar la documentació necessària dintre del termini de presentació establert. Aquesta documentació es podrà presentar via correu electrònic, correu postal o de forma presencial a la seu del CoDiNuCat. En cas que el/la col·legiat/da no justifiqui aquesta situació abans de la data establerta es passarà a cobrar la quota íntegra del quadrimestre corresponent.

La documentació necessària

 1. Formulari de sol·licitud de bonificació de quota per maternitat o paternitat complimentat i signat.
 2. Fotocòpia del llibre de família o partida de naixement on indiqui nom del col·legiat/da i data del naixement del seu fill/a.
 3. Fotocòpia del DNI o NIE.

Termini de presentació

Les sol·licituds de bonificació de quota per maternitat/paternitat únicament es podran presentar durant els primers quatre mesos després del naixement.

Baixa col·legial
La documentació necessària
 1. Formulari de baixa complimentat i signat: Formulari de Baixa Col·legial.
 2. Declaració responsable: Declaració responsable.
 3. Carnet col·legial.

Entrega de documentació
Has de fer-nos arribar la documentació:
1. Presencialment a la seu o per mitjà d’una tercera persona.
2. Si ho desitges, pots enviar la documentació citada anteriorment per correu postal a:

Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya
C. Via Laietana 38, 1r 1a
08003 Barcelona

Si tens qualsevol dubte, posa’t en contacte amb nosaltres :

administracio@codinucat.cat

93 010 62 48

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recopilar informació estadística. Més informació aquí. ACEPTAR